Team building là một trong những hình thức du lịch cộng đồng đang phát triển ở Việt Nam, được Doanh Nghiệp vận dụng ngày càng nhiều trong chiến lược xây dựng Công Ty. Chương trình thường có nhiều trò chơi, kết hợp thực hành – đánh giá – đào tạo nhằm khơi dậy động lực trong mỗi nhân viên để cùng hướng đến mục đích chung. Team building thường tổ chức ngoài trời để những người tham gia cùng trảiChi tiết