Bạn hãy nhìn lại tổ chức nơi mình làm việc và thử trả lời các câu hỏi sau : Mọi người xung quanh mình có rõ và cùng cam kết đạt chỉ tiêu đề ra cho bộ phận hay công ty không? Hay đơn giản hơn là đã hiểu rõ mục tiêu chung của doanh nghiệp nơi bạn làm việc hay chưa? Bạn có sẵn sàng thảo luận thẳng thắn với cộng sự hay đồng nghiệp về đường hướng phátChi tiết